Wnioski

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Budownictwo

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek cel publiczny

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o warunki zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę zagrodową

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica.

Wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Informacja o terenie

Drogi


WNIOSEK – o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza i/lub sieci

WNIOSEK – o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

WNIOSEK- W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – BUDOWA ZJAZDU

WNIOSEK – W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – BUDOWA SIECI I/LUB PRZYŁĄCZY

 

Działalność gospodarcza

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Część CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-RD wykonywana działalność gospodarcza

Instrukcja

Oświadczenie sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych

Gospodarka komunalna (wodno ściekowa)

Wniosek na odprowadzanie ścieków

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego

Wniosek o zamiar eksploatacji biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków

Ochrona środowiska

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o dofinansowanie usunięcia i odbioru odpadów zawierających azbest

Zmiana przepisów dot. wycinki drzew

Wzór zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa – nie związane z działalnością gospodarczą

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- związane z działalnością gospodarczą

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia