Wnioski

UWAGA – do każdego wniosku/zgłoszenia należy dołączyć podpisaną kartę informacyjną –  do pobrania tu

 

Budownictwo

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek cel publiczny

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o warunki zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę zagrodową

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica.

Wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Informacja o terenie

Dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Drogi


WNIOSEK – o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza i/lub sieci

WNIOSEK – o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

WNIOSEK- W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – BUDOWA ZJAZDU

WNIOSEK – W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – BUDOWA SIECI I/LUB PRZYŁĄCZY

 

Działalność gospodarcza

 

Edukacja

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów

Gospodarka komunalna (wodno ściekowa)

Wniosek na odprowadzanie ścieków

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego

Wniosek o zamiar eksploatacji biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków

Ochrona środowiska

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o dofinansowanie usunięcia i odbioru odpadów zawierających azbest

Zmiana przepisów dot. wycinki drzew

Wzór zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa – nie związane z działalnością gospodarczą

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- związane z działalnością gospodarczą

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Podatki

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

Psy

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Transport

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wniosek o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.