V (5) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 14 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 10:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się V (5) sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Pytania i wnioski Radnych.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji tj. 29 marca 2019 roku.
5. Podziękowania dla osób, które pełniły funkcję sołtysa.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy za rok 2018.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Konopnica za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopnica
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Konopnica
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Hannę Kwiatoszewską na działalność Wójta Gminy Konopnica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przygotowania wyboru ławnik na kadencję 2020-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Konopnica pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i   odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konopnica.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
17. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Konopnica za rok 2018.
a. debata nad raportem.
b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopnica wotum zaufania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Konopnica z wykonania budżetu za 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopnica
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
20. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica