SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 2 marca 2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Konopnica VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji  XLIII z 29 grudnia 2017 r. i z sesji XLIV z 21 lutego 2018 r.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

  1. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

6. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

7. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

8. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie  podziału Gminy Konopnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

9. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Konopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

  1. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

  1. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

12. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia  „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022” Gminy Konopnica.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

13. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

14. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały

  1. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2018 rok.

16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.