SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 29 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Konopnica VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji z 29 listopada 2017 r. 
4.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
5.Zapoznanie z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
6.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
7.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
8.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
9.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
1)prezentacja projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami Wójta,
2)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
3)przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
4)przedstawienie wniosków i opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o projekcie uchwały budżetowej, a także opinii tej Komisji o wnioskach radnych i o wnioskach pozostałych komisji Rady zgłoszonych do projektu,
5)stanowisko Wójta w sprawie wniosków i opinii zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej, a nieuwzględnionych przez Wójta w poprawkach,
6)dyskusja
7)głosowanie nad wnioskami, o których mowa w §13 ust.2 Uchwały  Nr XLVIII/264/10 Rady Gminy Konopnica z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, nieuwzględnionymi w poprawkach Wójta oraz nad wnioskami, o których mowa w tym przepisie, dotyczącymi zmian w projekcie budżetu, na których dokonanie Wójt wyraził zgodę w trakcie sesji budżetowej,
8)głosowanie nad uchwałą budżetową
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
11.Sprawy różne.
12.Zakończenie obrad.