Projekty Unijne

 

„Zagospodarowanie terenu zieleni otoczenia Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym” – zadanie wykonane w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013

 

 


 

 

img_4580.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w miejscowościach Pawlin, Radawiec Mały, Zemborzyce Wojciechowskie, Zemborzyce Tereszyńskie, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ue.jpg prow.jpg


ue.jpgleader.jpg prow.jpg
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt: Zagospodarowanie placu ćwiczeń OSP Radawiec Duży-boisko, piłkochwyty, ciągi piesze, plac manewrowy, tereny zielone, plac zabaw, altany, ogrodzenie Ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Poprawi ofertę spędzenia wolnego czasu, rozwój turystyki oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”, odpowiada warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
3_3.jpg

Twój pomysł, europejskie pieniądze
dofinansowane.jpg

Projekt pn : Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową w Radawcu Dużym, Radawcu Małym, Pawlinie, Radawczyku Drugim realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI : środowisko i czysta energia Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Kategoria I : Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu wynosi : 2778681,57 PLN Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą : 2273419,98 PLN Z tego dofinansowanie ze środków europejskich : 1553153,41 PLN W wyniku realizacji projektu otrzymaliśmy stację uzdatniania wody w Radawcu Dużym oraz sieć wodociągową o długości 25,13 km Realizacja budowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody to poprawa warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców jest to również bezpieczeństwo zdrowotne poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę .

2_3.jpg
1_5.jpg
dofinansowane.jpg          

Unia Europejska dofinansuje budowę boisk i remonty szkół

Informujemy, że gmina Konopnica otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa w kwocie 1 114 913,92 zł.

 

Dofinansowanie to przeznaczone jest na:

 

– budowę boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej

 

  położonego przy szkole podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich

 

– budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum w Radawczyku Drugim

 

– remont budynku szkoły podstawowej w Motyczu

 

– remont budynku szkoły podstawowej w Radawcu Dużym

Celem projektu jest zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój społeczno-gospodarczy gminy Konopnica oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie i unowocześnienie ogólnodostępnej infrastruktury oświatowo-sportowej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości infrastruktury szkolno-sportowo-rekreacyjnej Gminy Konopnica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

boisko_w_radawczyku_drugim.jpgboisko_w_zemb.ter..jpg

 

         dofinansowane.jpg
Unia Europejska dofinansuje budowę dróg gminnych

 

Informujemy, że gmina Konopnica działając w partnerstwie z gminą Wojciechów, otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy w kwocie  438 856,63 zł.

 

Dofinansowanie to przeznaczone jest na budowę w partnerstwie dróg gminnych na terenie gminy Konopnica Nr 106941L oraz na terenie gminy Wojciechów Nr 106923L Otrzymanie  dofinansowania do budowę dróg spowoduje usprawnienie działania istniejącego układu komunikacyjnego dróg, w tym możliwość komunikacji zbiorowej, poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nastąpi zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz strat związanych z uszkodzeniami pojazdów. Budowa dróg gminnych dla gminy Konopnica i gminy Wojciechów realizowana jest  w ramach projektu „Budowa dróg gminnych Kolonia Palikije-Sporniak-Motycz Leśny w gminach: Konopnica i Wojciechów(Nr 106941L, Nr 106923L) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
dofinansowane.jpg


Unia Europejska dofinansuje zakup samochodu strażackiego

 

Informujemy, że gmina Konopnica (działając w partnerstwie z gminami: Jastków, Niedrzwica Duża, Bełżyce) otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1 „Ochrona i kształtowanie środowiska” Kategoria III: „Bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 2.713.987,10 zł.

 

Dofinansowanie to przeznaczone jest na zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (po jednym dla każdego z gmin-partnerów) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratowniczym i nowoczesnymi środkami łączności. Nasza Gmina przeznaczy zakupiony samochód do OSP Pawlin, jednostki działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

 

Nasza jednostka, jak i jednostki gmin-partnerów należą do sekcji spośród wszystkich OSP województwa lubelskiego, dla których obszar działania należy do najtrudniejszych, najbardziej rozległych, jak również najgęściej zaludnionych. Otrzymanie  dofinansowania do zakupu nowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawlinie spowoduje poprawę skuteczności ratownictwa i zapewnienie pełnej gotowości bojowej jednostki.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawlin realizowany jest w ramach projektu „Zakup wyposażenia dla OSP Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice Duże i OSP Babin należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


             [Rozmiar: 2511 bajtów]                        [Rozmiar: 4420 bajtów]
Rozbudowa o salę gimnastyczną z łącznikiem Szkoły Podstawowej w Zembrzycach Tereszyńskich
 INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ
 UNIĘ EUROPEJSKˇ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
     [Rozmiar: 2511 bajtów]                      [Rozmiar: 4420 bajtów]
Rozbudowa o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem Szkoły Podstawowej w Motyczu – Gmina Konopnica
INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKˇ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Gmina Konopnica rozpoczęła realizację projektu pod nazwą” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stasin Gmina Konopnica I etap” .Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest wykonanie włączenia kanalizacji sanitarnej do kolektora B-8 w Lublinie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Stasin .Całkowita wartość projektu wynosi 2 155 149,67zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 166 365,53 zł i Budżet Państwa 155 515,40 zł .

12 czerwca 2006
 

 

[Rozmiar: 2511 bajtów] [Rozmiar: 4420 bajtów][Rozmiar: 18014 bajtów] [Rozmiar: 16015 bajtów]
Przepompownia ścieków w budowie
[Rozmiar: 19066 bajtów] [Rozmiar: 12953 bajtów]
Przepompownia ścieków Komora pomiarowa
[Rozmiar: 20426 bajtów]
Pomiar ścieków


ue.jpgprow.jpg
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu  poprawę   warunków życia mieszkańców w miejscowościach Pawlin, Radawiec Mały, Zemborzyce Wojciechowskie, Zemborzyce Tereszyńskie,  poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania

 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
img_4580.jpg

.