III (3) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 08 lutego 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III (3)   sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Pytania i wnioski radnych.
4.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (21 grudnia 2018 roku)
5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 112593L Radawiec Duży-Konopnica oraz drogi gminnej nr 106954L Rudki-Radawiec Mały.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
12.Przyjęcie planów pracy rady i komisji rady na 2019 rok.
13.Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
14.Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica