LIII (53) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Konopnica

Informujemy że, 16 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LIII (53)  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Konopnica VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopnica.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
4.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich  inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
5.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy
w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku  lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały

6.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały

7 .Zakończenie obrad.