II (2) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 21 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 09:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się II (2)   sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Pytania i wnioski radnych.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
6. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
7. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Gminy Konopnica powoływanych na kadencję 2018-2023.
a/dyskusja|
b/podjęcie uchwały
8. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
9. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
10. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
11. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu.”
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
12. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konopnica.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
13. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew.323 w miejscowości Kozubszczyzna do kategorii dróg gminnych.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
14. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
15. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
16. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Konopnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą
w Bełżycach.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
17. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Konopnica.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
18. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
19. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
3) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
4) przedstawienie ewentualnych zmian do projektu uchwały budżetowej,
6) dyskusja nad projektem budżetu,
7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.